domingo, 23 de agosto de 2015

SENTÈNCIA DE MORT PELS GATS DE MOLLET

El passat divendres 21 d'agost, tot aprofitant la ressaca de la nostra Festa Major, l'actual govern socialista de l'Ajuntament de Mollet es treu de la màniga una sentencia de mort per inanició dels gats abandonats que tenim a les colònies del nostre municipi. 

Cartells com el de la foto van aparèixer a les colònies de gats que tenim controlades dins del nostre terme municipal. Com ens té acostumats el govern de Monràs torna a l'atac contra els animals i posa en funcionament el seu regim sancionador com ja va fer contra els propietaris de gossos.

No hi ha límit per un govern que ha demostrat repetidament el seu baix nivell en el tracte amb els animals domèstics de Mollet.

Quants gats tenim a les colònies de Mollet? Quí els alimenta? D'on surten els diners per alimentar-los? Quí es cuida de la seva salut? Quí agafa les camades de gatets per posar-les en adopció? Quí recull els animals morts?

No, no cal que feu aquestes preguntes al Sr, Monràs i al seu equip, no tenen ni idea, ni s'han preocupat de saber-ho. Simplement han rebut alguna queixa d'algun veí i els hi surt la reacció visceral, la forta, la del cop a la taula, la de "por mis cojones". Prohibim i sancionem a qui alimenta a aquests peluts i en pocs dies tots morts. Problema resolt. 

No van així les coses Josep, no van així. Mai aniran així mentre a Mollet hi hagi un sol animalista que lluiti pels drets dels animals i nosaltres ens encarregarem d'informar a les persones del nostre poble que estimen als animals i que els hi fan fàstic les actituds totalitaristes i d'imposició sense buscar solucions alternatives.

El govern de Mollet ens diu a l'Ordenança Municipal de tinença d'animals de companyia:

Article 8.
1. No és permès de donar aliments als animals a la via pública. Es prohibeix especialment
alimentar els gats.

Però senyors i senyores per sobre de les ordenances municipals estan les lleis de la Generalitat de Catalunya, i aquestes diuen al DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals:

En primer lloc:

Article 2. Finalitat i principis

2.1 La finalitat d'aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.

2.2 Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el benestar.

2.3 Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietat o por.

Deixar morir de fam éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica és una decisió correcta d'un ajuntament d'un país desenvolupat?

En segon lloc:

Article 3. Definicions

Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per:

a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. 

b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

Els gats sempre i a qualsevol lloc son animals domèstics. Us podeu imaginar veure al vostre gat, gos o fura morir de fam davant vostre?

En tercer lloc:

Article 16. Recollida d'animals

16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.

16.2 Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 als ens locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei.

Quina gestió de control, esterilització i alimentació ha estat fent el govern de Mollet de les colònies de gats a Mollet? Hi ha definit algun protocol d'actuació per substituir als actuals cuidadors/cuidadores voluntaris de les colònies?
Quí agafarà la gestió de les colònies per que no morin de gana? Ningú?
Heu parlat amb els cuidadors/cuidadores de les colònies?
Heu parlat amb la Protectora d'animals local?
Quin paper jugarà l'empresa que teniu contractada per la recollida d'animals, l'SPAM de Mataró?

I en quart lloc:

Article 5. Prohibicions

Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals:

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.

f) No facilitar-los l'alimentació suficient.

Perseguir i sancionar als cuidadors de les colònies provocarà la mort per inanició dels animals, i no crear un sistema alternatiu de control i alimentació farà que el nostre govern municipal infringeixi una Llei de la Generalitat de Catalunya

Aquesta vegada el Sr. Monràs i el seu equip de regidors han volgut còrrer abans d'aprendre a caminar. Com s'hagués pogut fer bé?

1. Identificació de les colònies existents.
2. Contacte amb els cuidadors/cuidadores dels animals de les colònies i de les entitats de protecció animal que els hi donen suport.
3. Cens i situació de cada colònia.
4. identificació de recursos, definició d'objectius i informació dels punts a fer.
5. Campanya de sensibilització als veïns propers a les colònies.
6. Procés de captura, esterilització i re-introducció dels animals.
7. Localització dels nous punts d'alimentació de cada colònia.
8. Senyalització de seguretat de cada colònia indicant que es tracten d'animals sota control i responsabilitat de l'ajuntament.
9. Senyalització de prohibició d'alimentació dels animals per persones no autoritzades.
10. Seguiment de les colònies.

Com ens podeu ajudar per lluitar contra aquesta bogeria?

Molt senzill!

1. Màxima difusió per xarxes socials. Us necessitem a totes i tots!

2. Fer arribar el vostre parer a l'Ajuntament de Mollet:


3. Si coneixeu algú de l'Ajuntament de Mollet parlar amb ell directament i fer-li veure la greu errada que s'està produint. El nostre poble és petit i ens coneixem tots i totes. Cal dir el que pensem i cal dir-ho ben alt.
Potser el grup socialista que esta el govern ha fet aquest pas però quina és la posició d' Ara Mollet-ERC, de Més, de Podem, d'ICV, de Ciutadans, de PP, de Convergents?

4. Fer arribar a tots els medis de comunicació que coneixeu aquesta greu situació.

5. Treballar plegats per lluitar contra aquesta decisió i donar suport als possibles sancionats.

6. Estar informats de l'evolució de la situació per saber les noves passes a fer en la lluita contra aquesta decisió del govern de l'Ajuntament de Mollet.

Juntes i junts ho podem fer!